Karn Tirasoontorn

July 25, 2021

ปล่อยให้ข้อมูลค่อยๆ โหลดเมื่อถึงเวลา (Lazy Loading)

การแสดงผลข้อมูลประเภทกราฟต่างๆ ในหน้า dashboard ถ้ามีจำนวนไม่กี่กราฟ Query ที่ใช้ก็คงมีไม่กี่ชุด การรอดึงข้อมูลให้ครบก่อนแล้วจึงจะนำไปแสดงผลอาจจะไม่ทำให้ UX ของผู้ใช้งานรู้สึกแย่สักเท่าไหร่ เพราะคงใช้เวลาไม่กี่วินาที แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จำนวนกราฟมากขึ้น เงื่อนไขที่ใช้มากขึ้น Query ที่ใช้ก็ย่อมมีหลายชุดตามไปด้วย ทั้งนี้ย่อมส่งผลให้เวลาใช้ก็มากขึ้นตาม ถ้าจะรอให้ดึงข้อมูลครบทั้งหมด ผู้ใช้งานคงรอเป็นนาทีๆ เลยทีเดียว


จากตัวอย่างข้างต้น ผู้ใช้งานต้องการดึงข้อมูลหลายเดือน มีการเลือกที่จะแสดงตัวชี้วัดหลายตัวทีเดียว และผลตอบรับที่ได้กลับมาคือผู้ใช้งานต้องใช้เวลารอนานมากๆๆๆๆๆ เพราะปัจจุบันการดึงข้อมูลตรงนี้จะรอให้ดึงข้อมูลทุกๆ กราฟให้เสร็จเรียบร้อยก่อน และส่งผลกลับมาแสดงบนให้ผู้ใช้งานได้เห็นหรือที่เรียกว่า Eager Loading

จุดนี้เองทำให้เราจะต้องปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลเป็น Lazy Loading แทนซึ่งน่าจะช่วยให้ UX ของผู้ใช้งานดีขึ้น ในบทความนี้เราจะมาลอง POC กันก่อนโดยมีแนวคิดที่ว่าทันทีที่ส่วนของการแสดงกราฟปรากฏขึ้นบน viewport จึงจะค่อยไปดึงข้อมูล และนำกราฟมาแสดง ซึ่งเราจะใช้ Turbo และ Stimulus 

 • สร้าง controller เพื่อใช้ตรวจสอบว่าส่วนแสดงผลปรากฏขึ้นมาแล้วหรือยังด้วย Intersection Observer และทันทีที่ปรากฏก็สั่งให้ Turbo Frame ทำการโหลดข้อมูลจาก src ที่ได้กำหนดไว้

# hyper_controller.js
import { Controller } from "stimulus"
# AppearanceObserver from https://github.com/hotwired/turbo-rails/blob/ba86832f7f13001793ab917185788df9723666e8/app/assets/javascripts/turbo.js#L436
import { AppearanceObserver } from "../helpers"

export default class extends Controller { 
 static values = { src: String }
 initialize () {  
  this.connected = false  
  this.appearanceObserver = new AppearanceObserver(this, this.element) 
 }
 
 connect () {  
  if (!this.connected) { 
   this.connected = true   
   this.appearanceObserver.start()  
  } 
 }  

 disconnect () {  
  if (this.connected) {   
   this.appearanceObserver.stop()  
  } 
 }
 
 elementAppearedInViewport(element) {  
  this.loadSourceURL() 
 }

 loadSourceURL() {  
  this.element.src = this.srcValue    
  this.appearanceObserver.stop() 
 }
}

 • จำลองส่วนการแสดงข้อมูลเอาไว้ และกำหนด controller ข้างต้นเข้าไปใน Turbo Frame

# demo.html.erb
 
<% 10.times.each do |index| %>  
 <div class="py-10">   
  <%= turbo_frame_tag "graph_#{index}", data: { controller: "hyper", "hyper-src-value": snippet_path(id: index) } do %>    
   <div class="border border-blue-300 shadow rounded-md p-4 max-w-sm w-full mx-auto">     
    ...
   </div>
  <% end %>  
 </div> 
<% end %>

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นดังแสดงในรูปด้านล่าง จะเห็นได้ว่าข้อมูลจะค่อยๆ ทยอยแสดงขึ้นทีละส่วนตามที่ต้องการ

demo.gif


ทั้งนี้ทั้งนั้น
สิ่งที่ทำมาทั้งหมดจริงๆ แล้ว Turbo Frame ของเรารองรับการแสดงข้อมูลแบบ Lazy Loading อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ Stimulus เข้ามาช่วยแต่อย่างใด เพียงแค่เราระบุ src และ loading เป็น lazy เท่านั้นเอง

# demo.html.erb

...
<%= turbo_frame_tag "graph_#{index}", src: snippet_path(id: index), loading: "lazy" do %>
...